logo

Създаване на поляна с тревно семе

Създаване на поляна с тревно семе

Подготовката за сеитба е много съществен момент в технологията за създаване на тревната площ. Подготовката на площите започва с третиране с тотален хербицид една седмица преди започване на обработките. След това се почиства терена от камъни, строителни материали, ненужни дървета, храсти, корени, битови отпадъци и т.н. Особено внимание се обръща на почистването от дървета и храсти при наклонен терен, за да се избегне развитието на почвена ерозия, докато се създаде здрав тревен чим. Площите  се подравняват, за да се получат оптимални наклони, пригодени за механизирано поддържане. Тревните видове най-успешно се развиват върху леко до средно песъчливо-глинести почви. Тяхната коренова система основно се разполага на дълбочина до 20 cm.

Почвата се риголва на дълбочина 25–28 cm, при което се събират всички появили се камъни, корени и т.н. Ако почвата е тежка, в нея се внася пясък за подобряване на механичния й състав. 

След риголването, почвата се разрохква /ръчно или машинно/, подравнява и грапи с гребло, с което се събират и изнасят от терена за затревяване всички образувания – пръст и камъчета с големина над 15мм. Предвидено е при разрохкването съществуващият повърхностен почвен слой да се размеси с допълнително внесена хумусна прочва с цел обогатяване на хранителните й качества.

След тези обработки е полезно, при възможност, почвата да отлежи няколко  дни. Ако през този период се появят плевели, те задължително се третират с хербициди. 

Сеитбата се извършва през пролетта /март-април/ или през есента / октомври- ноември/ с ръчни  сеялки за дребносеменни култури или на ръка, по квадратно кръстосана схема на разхвърляне на семената, при предварително маркирани ивици по терена, с цел да се получи равномерно полагане на тревната смеска. Дълбочината на засяване е 0,5–1cm, а по-дребните семена се засяват още по-плитко. В по-леките почви семената се засяват по-дълбоко. През посочените периоди от годината се очаква да  има достатъчно валежи и подходяща температура за едновременното и бързо поникване на семената. При благоприятни условия многогодишните житни треви поникват за 10–20 дни. При наличие на поливна система може да се сее и през други периоди на годината, като се съобразява климатичната обстановка.

Сеитбата се извършва с доставени качествени семена , в годност, при доказана добра кълняемост.

Сеитбата се извършва при норма  4 кг семена за покриване на 100 кв.м площ за затревяване или при малко завишена норма с цел получаване на по-гъст тревен килим.

След сеитбата площите за затревяване се валират със специален валяк и се поливат.

Поливането трябва да има характера на  дълбокопроникващо напояване при норма 20–25 l/m2. За предпочитане е по-рядкото, но по-обилно напояване, така че водата да достигне на дълбочина поне 20 cm. При  недостатъчно поливане корените на тревата, вместо на дълбочина се развиват в хоризонтална посока, където намират повече влага. Така образувалата се плитка коренова система е застрашена, защото при временно засушаване бързо загива.