logo

Вертикално планиране на зелените площи – внасяне на хумусна почва

Вертикално планиране на зелените площи – внасяне на хумусна почва

Преди започване на озеленителни дейности и внасяне на хумусен почвен субстрат терена трябва да бъде почистен от всички налични строителни и битови отпадъци. След което да бъде обработена горната му повърхност (на дълбочина 15-20 см), чрез оран, което може да се извърши с фреза или ръчно.

В тази дейност се включва и оформянето на нивата на терена, което се извършва съгласно проекта за Вертикална планировка както и внасянето на връхния почвен хумусен пласт, финното му заравняване и подготовка за озеленяване.

Хумусния субстрат представлява предварително иззет горен пласт на почвата  на дълбочина 30 см. 

Най подходящи за озеленяване са алувиално- делувиалните наносни почви, но може да се използва и хумус с близка до неутралната почвена реакция (5 – 7 PH)  и глинесто песъчлив механичен състав (10-20% съдържание на физическа глина).