logo

Проектиране

Проектиране

Проектантския екип на „Авангардън“ООД е специализиран в изработването на паркоустройствени и благоустройствени проекти във всички фази на инвестиционното проектиране. 

Процеса на проектиране минава през всички основни етапи. Първоначално се извършват пред проектни проучвания включващи геодезично заснемане, паспортизация и експертна фито-санитарна оценка на съществуваща растителност, когато има такава на територията на обекта и анализ на конкретните микро-климатични, почвени и теренни условия. 

На база на извършените пред-проектните проучвания се преминава към изработването на концептуално идейно решение даващо обща информация за насоката на дизайна, функционалната организация на пространствата, както и общите икономически характеристики на реализацията му.

Следващия етап от проектирането е изработването на технически и работни проекти, включващи всички необходими чертежи и детайли  нужни за изпълнението на конкретния обект.

Към проектите се изготвят обяснителни записки, количествени сметки и технически спецификации даващи максимално подробна информация за спецификите на обекта, организацията на изпълнението и избраните материали.

През всички фази на проектирането се организират работни срещи с възложителите, както и другите обвързани специалности при които се синхронизира организацията, изчистват се текущи технически и естетични въпроси и се достига до най-подходящото решение за конкретния обект.

Конкретното съдържание и стойност на всеки проект се прецизира индивидуално за всеки обект в зависимост от спецификата му и желанията на възложителя.